Videreudvikling

På nuværende tidspunkt indeholder FSIII visitation, hjemmepleje og sygepleje (servicelovens §§ 83, 83a, 84, 86 stk. 1 og 2, samt sundhedslovens § 138). Siden efteråret 2017 er udviklingen af træning og sundhedsfremme & forebyggelse i gang. Efter planen skal hjælpemidler og forebyggende hjemmebesøg på sigt også inkluderes i FSIII.

 

Der er løbende dialog med EOJ-leverandørerne for at idéudveksle om hvordan de kommende tilføjelser til FSIII kan udvikles og bringes i spil i EOJ-løsningerne.

 

På denne side kan du læse om den igangværende videreudvikling af FSIII.

 

Træning

Generelt

KL arbejder med at videreudvikle FSIII til at omfatte hele det kommunale træningsområde. Derved sker tilføjelse af genoptræning inden for sundhedslovens §§ 140 og 119. Samtidig genbesøges servicelovens §§ 83a og 86 stk. 1 og 2 for at sikre, at disse er dækket i tilstrækkelig grad med FSIII. I slutningen af 2019 forventes det, at FSIII version 2.0 vil være klar til release med inklusion af genoptræning. Derefter skal de nye områder udvikles og tilpasses i EOJ-løsningerne. Herefter kan den kommunale implementering påbegyndes.

Kommunal inddragelse

For at sikre, at udviklingen af træningssporet tilgodeser kommunernes behov, er der blevet nedsat en arbejdsgruppe med faglige repræsentanter fra følgende kommuner: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Haderslev, Halsnæs, Hjørring, Horsens, Ishøj, København, Lolland, Odense, Ringsted, Rudersdal og Silkeborg.

Den kommunale arbejdsgruppe har på nuværende tidspunkt afholdt seks ud af ni planlagte workshops. Arbejdsgruppen ser på områdets specifikke dokumentationsbehov, og hvordan disse integreres i videreudviklingen af det nuværende FSIII.

Som en del af udviklingen på træningsområdet arbejdes der på at formulere tilstande inden for hhv. aktivitet & deltagelse og kroppens funktioner & anatomi (KFA. Endvidere er der dialog med eksperter bl.a. i relation til kobling til ICF-klassifikationen.

Udviklingen af træningssporet vil løbende kunne følges i FSIII nyhedsbrevene.

 

Sundhedsfremme & Forebyggelse 

Generelt

KL har igangsat et arbejde for at udvikle et bedre datagrundlag til belysning af den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet borgere med kronisk sygdom. Formålet med arbejdet er, at den kommunale rehabiliteringspraksis målrettet borgere med kronisk sygdom (sundhedslovens §119) bliver inkluderet i FSIII.

Det betyder, at der skal udvikles et datagrundlag, som kan understøtte de daglige arbejdsgange gennem beslutningsstøtte i it-systemerne og ensartet dokumentation (altså data) - som kan genfindes, genkendes og genanvendes. Derudover skal datagrundlaget bidrage til et bedre grundlag for styring og kvalitetsudvikling.

Et styrket lokalt, fælleskommunalt og nationalt datagrundlag for rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom forventes bl.a. at:

  • Bidrage med et bedre overblik over kommunale indsatser.
  • Bidrage til viden om effekten af indsatser på kort og lang sigt.
  • Skabe grundlag for bedre sammenhæng på tværs af sektorer.
Proces for udvikling

I første omgang fokuseres der på tilbud, som er målrettet borgere med KOL, hjerte-kar-sygdom og type 2-diabetes. Herefter skal arbejdet afklare, hvilke øvrige diagnosegrupper der også kan rummes i udviklingsarbejdet.

Arbejdet er 2-årigt og forløber fra 2018-2019, hvorefter leverancer stilles til rådighed for kommunerne og it-leverandører.

Du kan læse mere om arbejdet med fælles dokumentation af rehabiliteringsindsatser her.

Kommunal inddragelse

Der er i foråret 2018 nedsat en kommunal arbejdsgruppe, der skal bidrage med faglig viden om kommunal rehabilitering målrettet borgere med kronisk sygdom. Følgende kommuner er repræsenteret i arbejdsgruppen: Esbjerg, Faxe, Frederikssund, Hjørring, København, Køge, Randers, Svendborg, Viborg, Aalborg.